SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 33 810 70 24

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I
COOKIES
MY HONEY HOME


I.


1. MY HONEY HOME DECORATION & DESIGN BEATA WOJCIECHOWSKA-HAŃDEREK, WOJCIECH HAŃDEREK SPÓŁKA JAWNA wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 31, 43-300 Bielsko- Biała, KRS 0000608643, NIP 9372680131, REGON 36398920200000, adres poczty elektronicznej: biuro@myhoneyhome.pl, numer telefonu: +48 33 810 70 24, chroni prywatność użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem: www.myhoneyhome.pl zwanego dalej „MY HONEY HOME”, gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.
2. MY HONEY HOME jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926), zwanej dalej „Ustawą”, oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej: „Rozporządzeniem RODO.”
3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Klientów MY HONEY HOME oraz innych osób korzystających ze Sklepu internetowego działającego pod adresem www.myhoneyhome.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
4. Sklep gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Klientów. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Klientów lub osób korzystających ze Sklepu, udzielenie zgody następuje na podstawie wyraźnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, w tym poprzez zaznaczenie pola kontrolnego „checkbox”.
5. Ponadto, Sklep może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
6. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających ze Sklepu przetwarzane są zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem RODO, w celu: zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza kontaktowego, prowadzenia statystyk, a także w celach analitycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawidłowego korzystania z portalu http://www.hlc24.pl/ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
7. Dane osobowe Klientów gromadzone w celu wykonania umowy oraz realizacji marketingu bezpośredniego, to dane zwykłe, takie jak imię i nazwisko, adres, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. W przypadku zapisania się do newslettera przetwarzaniu podlega tylko adres poczty elektronicznej, chyba że Klient podał dobrowolnie dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
8. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających ze Sklepu nie są udostępnienie innym podmiotom bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy udostępnienie tych informacji ma nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa . Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, płatniczych i bankowych, dostawcom usług prawnych i doradczych, marketingowych, dostawcom usług w zakresie IT .
9. Dane osobowe mogą być przekazywane do USA w przypadku korzystania przez Serwis z narzędzi marketingowych Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Google Search Console, Pinterest, Instagram, Facebook Pixel. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o certyfikat EU-US-Privacy Shield, zatwierdzony przez Komisję Europejską.
10. Dane osobowe Klientów oraz osób korzystających ze Sklepu są przechowywane przez okres nie dłuży niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania ze Sklepu lub wykonania umowy sprzedaży. Po tym okresie dane to zostaną ze Sklepu usunięte. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane, gdy jest to:
- niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy;
- niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, tylko za zgodą Klienta.
11. Klient oraz osoby korzystające ze Sklepu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
12. Dane osobowe Klientów mogą podlegać profilowaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego. Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych oraz nie wpływa znacząco w żaden inny sposób na osobę, której dane dotyczą.
13. W przypadku wyrażenia przez Klienta oraz osoby korzystające ze Sklepu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: biuro@myhoneyhome.pl.
14. Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów.
15. Jeżeli Państwa dane zostały udostępnione Administratorowi przez naszego klienta/usługodawcę, którego jesteście pracownikami/ współpracownikami, dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w związku z wykonywaniem przez Administratora umowy łączącej Administratora oraz Państwa pracodawcę/współpracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko) i dane kontaktowe (takie jak: służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu, funkcja, stanowisko).

II.


1. Ze Sklepu można korzystać również bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdorazowego wejścia na strony Serwisu, serwer zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony Serwisu.
2. My Honey Home, jako administrator fanpage’a prowadzonego w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku, tworząc taką stronę, daje dostawcy usługi, w tym Facebookowi możliwość zapisania plików cookies na komputerze lub na każdym innym urządzeniu osoby odwiedzającej jej fanpage’a bez względu na to, czy osoba ta posiada konto na Facebooku, czy też nie. Utworzenie fanpage’a na Facebooku wiąże się z podjęciem przez jego administratora działań polegających na ustaleniu parametrów zależnych w szczególności od jego użytkowników docelowych, jak również od celów w zakresie zarządzania lub promocji jego działalności, co wpływa na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby statystyk sporządzonych na podstawie liczby odwiedzających fanpage’a. Administrator może za pomocą filtrów udostępnionych przez Facebook zdefiniować kryteria, na podstawie których statystyki te muszą być sporządzane, a nawet określić kategorie osób, których dane osobowe będą wykorzystywane przez Facebook. W konsekwencji administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku przyczynia się do przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających jego stronę. Administrator fanpage’a może zwrócić się o udzielenie – a zatem o przetworzenie – danych demograficznych dotyczących jego użytkowników docelowych, a w szczególności tendencji w zakresie wieku, płci, stanu cywilnego i statusu zawodowego; informacji na temat stylu życia i zainteresowań jego użytkowników docelowych, a także informacji dotyczących zakupów i zachowań w zakresie zakupów w sieci osób odwiedzających jego stronę, kategorii produktów lub usług, które najbardziej ich interesują, jak również danych geograficznych. Statystyki dotyczące użytkowników sporządzone przez Facebook są przekazywane wyłącznie administratorowi fanpage’a w formie zanonimizowanej, nie zmienia to jednak faktu, że sporządzanie tych statystyk opiera się na wcześniejszym gromadzeniu, za pomocą plików cookies instalowanych przez Facebook na komputerach lub na wszelkich innych urządzeniach osób odwiedzających tę stronę, i na przetwarzaniu danych osobowych tych osób w celach statystycznych.
3. Sklep zawiera linki prowadzące do witryn innych usługodawców. Wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Przy aktywnym przycisku Państwa przeglądarka może stworzyć bezpośrednie połączenie z serwerami danego usługodawcy. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie usługodawcy, usługodawca może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Nawet jeżeli Użytkownik nie posiada konta w danym serwisie, istnieje możliwość, serwis będzie otrzymywał i przechowywał adres IP Użytkownika wraz z informacjami na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta. Informacje dotyczące zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwisy oraz informacje na temat ustawień ochrony prywatności znajdują się we wskazówkach dotyczących ochrony danych opublikowanych przez poszczególne serwisy.
4. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z Serwisu lub wykonania umowy. Po tym okresie dane to zostaną z Serwisu usunięte, chyba że przetwarzanie będzie:
– niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy;
– niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, tylko za zgodą Użytkownika.

III.


1. Osoby korzystające ze Sklepu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
2. W przypadku wyrażenia przez Klienta oraz osoby korzystające ze Sklepu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach otrzymywania informacji o świadczonych przez MY HONEY HOME usługach, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: biuro@myhoneyhome.pl.
3. Osoba korzystająca ze Sklepu winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania ze Sklepu i przy jego opuszczaniu.
4. Sklep korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), w celach statystycznych, a także w celu dostosowania Sklepu do indywidualnych preferencji osób korzystających ze Sklepu, w tym do ulepszenia funkcjonowania Sklepu. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora.
5. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez aktualnie odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na tzw. urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę http://www.myhoneyhome.pl, pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie osób korzystających ze Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji.
6. Pliki cookies można podzielić na sesyjne – tracące ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu Sklepu. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów poszczególnych plików cookies, bądź po usunięciu ich przez osobę korzystającą ze Sklepu.
7. Sklep wykorzystuje pliki cookies własne, w celu jego prawidłowego działania. Sklep może również korzystać z plików cookies podmiotów trzecich – innych serwisów internetowych, w szczególności Google Analytics.

IV.


1. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie powyższej zgody następuje poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Użytkownik może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod linkami:
InternetExplorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/;
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en;
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Klienci Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.

3. Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostępności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego Sklepu. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

V.

1. Serwis może używać również Google (Universal) Analytics, narzędzia służącego do analityki internetowej firmy Google Inc (google.com) lub innego podobnego narzędzia. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu przekazywane są w przeważającej mierze do serwera Google zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki i przechowywane. Adres IP Użytkownika przed przekazaniem go dalej w obrębie państw należących do EOG. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i dopiero tam skracany. Tak zanonimizowany adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową Klienta w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innym danymi Google.
2. Google LLC ma siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych Ameryki i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, zatwierdzony przez Komisję Europejską stosowną umową.
3. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu gromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z Serwera przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej, dostępnej pod adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

VI.

1. Na Portalu mogą być zamieszczane odnośniki (linki) do innych stron internetowych, niezależnych od MY HONEY HOME. Sugeruje się każdorazowe zapoznanie się politykami prywatności lub regulaminami korzystania z innych portali.
2. W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
3. We wszelkich sprawach związanych z Polityka prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@myhoneyhome.pl.
4. MY HONEY HOME zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności.