REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MYHONEYHOME.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.myhoneyhome.pl
z dnia 30.03.2018 .

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.myhoneyhome.pl


[Definicje]
§ 1

Pojęcia użyte w Regulaminie, jeśli nie postanowiono inaczej, oznaczają:
1. My Honey Home – My Honey Home Decoration & Design Beata Wojciechowska-Hańderek, Wojciech Hańderek spółka jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą, będącym jednocześnie adresem do korespondencji: ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała; pod nr KRS: 0000608643, NIP: 9372680131, REGON: 3639892020; adres e-mail: [email protected], numer telefonu: +33 810 70 24; będąca jednocześnie sprzedawcą oraz usługodawcą;
2. Sklep internetowy – sklep internetowy My Honey Home działający pod adresem: www.myhoneyhome.pl;
3. Klient – konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług My Honey Home;
4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z My Honey Home (dokonująca zakupów w Sklepie internetowym), w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. Przedsiębiorca – osoba zawierająca umowę z My Honey Home (dokonująca zakupów w Sklepie internetowym) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
6. Strona WWW – www.myhoneyhome.pl;
7. Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży przez My Honey Home;
8. Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Towar będący w ofercie My Honey Home;
9. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Stronie WWW, poprzez który dokonywane są zamówienia Towarów;
10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
11. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu;
12. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez My Honey Home przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od My Honey Home cyklicznych treści zawierających informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym;
13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
14. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

[Stosowanie postanowień Regulaminu]
§ 2

1. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Użytkownikami Portalu za pośrednictwem Sklepu internetowego.


[Informacje podstawowe]
§ 3

1. Właścicielem Sklepu internetowego oraz podmiotem z którym zawierana jest umowa sprzedaży jest My Honey Home Decoration & Design Beata Wojciechowska-Hańderek, Wojciech Hańderek spółka jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą, będącym jednocześnie adresem do korespondencji: ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała; pod nr KRS: 0000608643, NIP: 9372680131, REGON: 3639892020; adres e-mail: [email protected], numer telefonu: +33 810 70 24.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest My Honey Home. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza My Honey Home ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
3. Klientami Sklepu internetowego mogą być zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy, którzy zaakceptowali Regulamin i przestrzegają jego postanowień.
4. Sprzedaż Towarów znajdujących się w ofercie My Honey Home odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. Każdy Klient składający zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
6. W sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego, w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, a także wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: [email protected], bądź kontaktując się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: + 48 33 810 70 24.
7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. urządzenie umożliwiające dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej;
b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;
c. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascripts.

[Towar i cena]
§ 4

1. My Honey Home zamieszcza na Stronie WWW informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz o jego cenie. Prezentowane na Stronie WWW informacje odnośnie Towaru oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego.
2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych (PLN). My Honey Home jest płatnikiem podatku VAT.
3. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki. Aktualny cennik znajduje się na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta zawarcia umowy sprzedaży.
4. My Honey Home zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w ofercie, w tym do wycofania i wprowadzenia nowego Towaru, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Cena Towaru w Sklepie internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili dokonania Zamówienia.
5. My Honey Home zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na Stronie WWW i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu, bez zgody autora.
6. Towar Sklepu internetowego został wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem, a jego sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wszelkie Towary dostarczane Klientowi na podstawie Zamówienia, My Honey Home ma obowiązek dostarczyć bez wad prawnych i fizycznych.


[Zamówienie Towaru]
§ 5

1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem Strony WWW Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
3. W przypadku zawierania umowy na odległość (za pośrednictwem Sklepu internetowego), informacje o Towarach w Sklepie internetowym m.in. ich opisy, ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
4. Na procedurę złożenia zamówienia składa się w szczególności:
a. wybór zamówionego Towaru;
b. podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji umowy;
c. oznaczenie adresu dostawy;
d. wybór sposobu potwierdzenia transakcji (paragon, faktura);
e. wybór formy płatności;
f. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
g. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
h. kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub o równoznacznej treści.
5. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (n.p.: imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
6. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie przez Klienta łącznie dwóch czynności: wypełnienie Formularza zamówienia i kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub inny równoważny. Przy czym do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy się kierować poleceniami wyświetlanymi na Stronie WWW).
7. Po złożeniu zamówienia My Honey Home niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji i jest przetwarzane. Potwierdzenie zamówienia i jego przyjęcia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres podany podczas składania zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenie My Honey Home o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
8. Jeżeli Klient jest Konsumentem, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania umową zawartą na odległość My Honey Home udzieli Konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Spełnienie tego obowiązku następuje poprzez zapoznanie Konsumenta z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia.

§ 6

1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dostawa jest odpłatna, chyba że umowa przewiduje inaczej. Koszty dostawy określone są zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu.
3. Istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie My Honey Home. Wówczas odbiór jest bezpłatny.
4. My Honey Home udostępnia następujące możliwości dostawy:
a. przesyłka kurierska;
b. w sytuacji płatności gotówką przy odbiorze osobistym - od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
c. odbiór osobisty możliwy w siedzibie My Honey Home: ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 31; 43-300 Bielsko-Biała - w Dni robocze od godz. 9.00 - 17.00 oraz w soboty od godziny 10.00 - 14.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
5. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Klienta, chyba, że przy opisie Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku zamówienia Towarów z różnym terminem dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy termin, przy czym nie może on przekroczyć 14 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. w sytuacji wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego My Honey Home;
w sytuacji wyboru płatności gotówką przy odbiorze osobistym - od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 7

1. Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adres dostawy wskazany przez Klienta. W przypadku dostawy Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszt oraz sposób doręczenia i zapłaty każdorazowo wymaga uzgodnienia z My Honey Home. W chwili składania Zamówienia na Stronie WWW Klient wybiera sposób dostawy.
2. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firm kurierskich.Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich DHL, FedEx, DPD, TNT, InPost i doręczane są zgodnie z zasadami świadczenia usług kurierskich określonymi w regulaminach firm kurierskich.
3. Dostawy w innych terminach bądź o wyznaczonej porze są możliwe po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu przez Klienta poprzez kontakt ze Sklepem (pod adresem e-mail: [email protected], bądź telefonicznym).
4. Firma kurierska DHL, FedEx, DPD, TNT, InPost nie oferuje usługi wniesienia przesyłek jak również nie ma obowiązku wykonywania kontaktu telefonicznego poprzedzającego próbę doręczenia.
5. Podczas odbioru przesyłki, w obecności kuriera, należy zwrócić szczególną uwagę na jej stan oraz zawartość.


[Płatność]
§ 8

1. My Honey Home oferuje Klientowi następujące sposoby płatności:
a. płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
b. płatność przelewem na rachunek bankowy My Honey Home;
c. płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – gdzie możliwe sposoby płatności określone są na stronie: www.dotpay.pl. Obsługę płatności prowadzi: Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72; 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000296790, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 zł, w całości wpłaconym.
d. płatność za pobraniem,
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej bądź płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


[Zgodność Towaru z umową i reklamacje]
§ 9

1. My Honey Home jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady fizyczne polegające na niezgodności Towaru z umową, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikały z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej.
2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i zgodności Towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na Adres do doręczeń wraz z opisem reklamacji. W razie możliwości proszę dołączyć dowód zakupu. Dowód zakupu ułatwi rozpoznanie reklamacji, ale nie jest wymogiem koniecznym do jej rozpatrzenia.
3. Po otrzymaniu reklamacji oraz reklamowanego Towaru, My Honey Home rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni uważa się za uwzględnienie reklamacji. Dla zachowania terminu konieczne jest poinformowanie Klienta w tym terminie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.
4. Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem Towaru został wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach określonych w tym dokumencie.


[Odstąpienie od umowy]
§ 10

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór jest dostępny na dole strony, przed upływem terminu określonego w ust. 1 powyżej, na adres: Home My Honey Home Decoration & Design Beata Wojciechowska-Hańderek, Wojciech Hańderek sp.j., ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała
3. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
4. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Towaru do My Honey Home.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
6. My Honey Home informuje Konsumenta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.


[Ochrona danych osobowych]
§ 11

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – od dnia obowiązywania Rozporządzenia.
2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO – od dnia jego obowiązywania. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń Klienta wynikających z zawartej umowy.
3. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
5. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
6. W przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oferowanych do sprzedaży Towarów. W takim przypadku Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez jej wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – od dnia jego obowiązywania. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.
7. Administratorem danych osobowych jest My Honey Home.
8. My Honey Home oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. My Honey Home oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

[Polityka prywatności]
§ 12

1. My Honey Home informuje, iż podczas korzystania ze Sklepu internetowego w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej jako pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (Google analytics). Instalacja plików cookies jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego w szczególności zaś funkcjonalności wymagających autoryzacji.
2. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Klienta, nie są również za ich pomocą przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
4. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Strony WWW http://www.myhoneyhome/polityka-prywatnosci.

[Newsletter i informacje handlowe]
§ 13

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia.
2. Przy wyrażeniu powyższej zgody, Klient będzie otrzymywał na podany adres e-mail i/lub numer telefonu informacje handlowe drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Niniejszym klient oświadcza  również, że dane zostały podane dobrowolnie oraz został poinformowany, iż przysługują mu prawa: wglądu w swoje dane, ich edycji lub poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, co o ich wykorzystywania. Klient wyraża zgodę, aby administrator danych osobowych powierzał przetwarzanie moich danych osobowych podmiotom trzecim w celu wyżej wymienionym, w zakresie wyłącznie niezbędnym dla prawidłowego przekazania określonej powyżej informacji handlowej.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w panelu klienta i/lub kontakt telefoniczny i/lub wiadomość e-mail z My Honey Home – My Honey Home Decoration & Design Beata Wojciechowska-Hańderek, Wojciech Hańderek spółka jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą, będącym jednocześnie adresem do korespondencji: ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała; pod nr KRS: 0000608643, NIP: 9372680131, REGON: 3639892020; adres e-mail: [email protected], numer telefonu: +33 810 70 24; będąca jednocześnie sprzedawcą oraz usługodawcą;

[Postanowienia końcowe]
§ 14

1. Wszelkie prawa do Strony WWW, a także materiałów (zdjęć, tekstów, grafik i innych plików) umieszczonych na Stronie WWW, są zastrzeżone. Bez zgody uprawnionego z praw autorskich oraz autora Sklepu internetowego, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej witrynie internetowej. Nie może być też przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy My Honey Home a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. My Honey Home informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe środki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy My Honey Home a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę My Honey Home.
5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
6. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
a. aktywne konto e-mail;
b. urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką;
c. aktualna wersja przeglądarki internetowej
7. My Honey Home może dokonać zmiany Regulaminu, pod warunkami wskazanymi niżej. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie głównej Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów, posiadających Konta o jego zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail. Korzystanie przez Konsumenta z Konta po zmianie Regulaminu wymaga akceptacji Regulaminu w zmienionej treści. Zmiana Regulaminu nie dotyczy jednak Zamówień złożonych w Sklepie internetowym przed jej wejściem w życie.
8. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie WWW oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (link) zamieszczonego na stronie www.myhoneyhome.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2018 2018r. i obowiązuje dla Zamówień złożonych po tej dacie.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego My Honey Home


Informacje dla Konsumenta dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Pouczenie dla Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy

Klienci będący konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować My Honey Home – Adres do doręczeń: ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 31; 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony został w Załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Proszę odesłać lub przekazać nam otrzymany Towar na Adres do korespondencji: ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 31; 43-300 Bielsko-Biała, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść dodatkowe koszty zwrotu Towaru.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

DO POBRANIA:

Załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy [PDF]


NEWSLETTER
Pozostań z nami w kontakcie. Zapisz się do newslettera a informacje o nowościach i promocjach trafią do Ciebie w pierwszej kolejności.
×
Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie w celach statystycznych, a także w celu dostosowania go do indywidualnych preferencji Klientów oraz osób z niego korzystających, w tym do ulepszenia jego funkcjonalności. W celu umożliwienia dostarczania dopasowanych treści, niezbędne jest wyrażenie przez Ciebie zgody na zbieranie i przetwarzanie plików cookies. Więcej informacji w zakładce Polityka prywatności.