SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 33 810 70 24


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
MY HONEY HOME

Obowiązek informacyjny

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie RODO), informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest My Honey Home Decoration & Design Beata Wojciechowska-Hańderek, Wojciech Hańderek spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 31 , dalej jako „Administrator”.
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora jest możliwe po-przez kontakt e-mail pod adresem: biuro@myhoneyhome.pl bądź pocztą tradycyjną pisząc na ad-res podany powyżej.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy, w tym do: założenia i zarządzania kontem tworzonym na stronie www.myhoneyhome.pl; kontaktowania się z Klientem w celu prawidłowego wykonania usługi, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO;

b) rozpatrywania skarg i reklamacji w razie ich zgłoszenia oraz archiwizowania dokumentacji, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO;

c) dochodzenia roszczeń wobec zawarcia umowy z Klientem, m.in. w celu windykacji roszczeń, wszczęcia i prowadzenia postępowania sądowego oraz ewentualnie egzekucyjnego, a to na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia RODO;

d) prowadzenia statystyk, działań marketingowych promujących działalność Administratora z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej jak również bez jej wykorzystania, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO;

e) obsługi zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi, a także przechowywania niektórych wniosków i udzielonych odpowiedzi w celu zapewnienia rozliczalności, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO;

Administrator może przekazywać dane upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, m.in. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności.

Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez okres wskazany przepisami prawa bądź gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane w każdym razie nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji. W razie udzielenia zgody, przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących również w kolejnych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w kolejnym procesie rekrutacji wyłącznie w celach jego realizacji, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych oraz uzyskiwania kopii tych danych; sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są niekompletne bądź nieprawidłowe; usunięcia danych przez Administratora; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych do innego Administratora; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawa te mogą jednak ulec ograniczeniu z uwagi na uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

Ponadto, każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

Dane osobowe dotyczące kandydatów do pracy nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.